Algemene Voorwaarden


Hieronder vindt u de algemene voorwaarden betreffende de opleidingen van The
Changemakers Academy. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons
een samenwerking aangaat of zich inschrijft voor een opleiding of workshop.


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever. Onder
opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon waarmee The
Changemakers Academy een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen,
opleidingen of coaching ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de
training. De deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn.


Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het schriftelijk of digitaal
van een inschrijfformulier van The Changemakers Academy. Ook is inschrijving mogelijk
middels het invullen van het inschrijfformulier via de website van The Changemakers
Academy en per mail te bezorgen aan lieselotte.bogaerts@outlook.com .

2.2 Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende
inschrijvingen.

2.3 The Changemakers Academy behoudt zich het recht om de locatie te veranderen; dat
ter beoordeling van opdrachtnemer.

2.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.


Artikel 3: Annulering en wijziging
3.1 Annulering van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend per post te geschieden.
De datum van ontvangst van dit schrijven geldt als bepalend inzake de opzegdatum.

3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd bij aanvang
van de betreffende cursus een vervanger te sturen, mits deze voldoet aan de
toelatingsvoorwaarden.

3.3 Annulering:
● Tot 4 weken voor aanvang van het evenement wordt € 50, – administratiekosten in
rekening gebracht.
● Tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang wordt 25% van het factuurbedrag in
rekening gebracht met een minimum van € 50, -.
● Tussen 2 weken en 1 dag voor aanvang, wordt 50% van het factuurbedrag in
rekening gebracht , met een minimum van € 50,-.
● Vanaf aanvang van de training of opleiding 100% van het factuurbedrag.

3.4 Tussentijds annuleren (na aanvang van de cursus) is niet mogelijk. Opdrachtgever is dan
volledige betaling verschuldigd.

3.5 Bij niet verschijnen van een deelnemer zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.

3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen of
opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. In bijzondere
gevallen kan de opdrachtnemer de aanvangstijd of –datum van activiteiten wijzigen.

3.7 Bij ziekte van een trainer of andere bijzondere omstandigheden, wordt zorg gedragen
voor deskundige vervanging.


Artikel 4: Betaling
4.1 In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na
factuurdatum te voldoen, in alle gevallen 14 dagen voor aanvang van de opleiding.

4.2 De reis-, overnachtings-, caterings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten
inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanmeldingsvoorwaarden van de betreffende
opleiding vermeld staat.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De
opdrachtgever is bij niet tijdig betalen verplicht aan The Changemakers Academy de (in
redelijkheid) gemaakte invorderingskosten te vergoeden. Bij wanbetaling is men een
interest verschuldigd van 10% per jaar en een schadebeding forfaitair begroot op 10% met
een minimum van €150.


Artikel 5: Intellectuele eigendom
5.1 Het auteursrecht op de door The Changemakers Academy uitgegeven syllabi,
brochures, manuels, trainingsmaterialen, cursusboeken, oefenkaarten en welke andere in
de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”,
berust bij The Changemakers Academy, tenzij een andere auteursrechthebbende op het
werk zelf is aangegeven.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Changemakers Academy zullen
noch door de Opdrachtgever noch de Deelnemer gegevens in welke vorm dan ook uit de
materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

5.2 Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de
werkzaamheden van The Changemakers Academy berust uitsluitend bij The Changemakers
Academy.


Artikel 6: Uitvoering van de opdracht
6.1 Indien de opdrachtnemer afspraken niet kan nakomen, vanwege omstandigheden die
hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de
opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan
mogelijk wordt.

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten
indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer
lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer streeft
ernaar om geplande opleidingsdagen te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene
omstandigheden zal opdrachtnemer (indien mogelijk) zorgdragen voor een vervangend
opleidingsdeel.


Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 The Changemakers Academy spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht
en vermogen uit te voeren.

7.2 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval
ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van
dwingend recht verzetten.

7.3 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de
eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk
aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever te zake van die overeenkomst in
rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verder aansprakelijkheid is,
voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, daarom uitdrukkelijk
uitgesloten.

7.4 The Changemakers Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals
gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5 Aan de inhoud van de brochure, website en manuals van The Changemakers Academy
kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 8: Overige bepalingen
8.1 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Belgisch recht
van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer
en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de
opdrachtnemer is gevestigd.

8.2 The Changemakers Academy mag om redenen eenzijdig deze algemene voorwaarden
wijzigen. Zij moet wijzigingen terstond publiceren.